ข้อตกลง

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โป่งแยงเทรล ในวันที่ 6  7 และ 8 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์ พร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ จะปฏิบัติตามกฎจราจร กติกาและคำแนะนำของคณะผู้จัดกิจกรรมโดยเคร่งครัดทุกประการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้าพเจ้าเอง และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะผู้จัดกิจกรรม หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ อีกทั้งข้าพเจ้ายินดีแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของข้าพเจ้า ต่อคณะผู้จัดกิจกรรมเมื่อมีการร้องขอ

อนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัดกิจกรรม ถ่ายภาพหรือบันทึกเหตุการณ์ และถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดกิจกรรม