ประกาศ

Start List มาแล้วค่ะ

ตามลิงค์ของระยะที่ได้สมัครไว้ ไปหาหมายเลขวิ่งได้เลยค่าาา

หมายเลขการเข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยโป่งแยงเทรล ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ 

สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับการรับแผ่นหมายเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Bib Number)
๑. บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง
๒. เอกสารข้อตกลง ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว โดยท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารได้ ที่นี่
๓. อุปกรณ์บังคับทั้งหมด ที่กำหนดไว้ สำหรับระยะที่เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ต้องรับหมายเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถรับแทนกันได้

แล้วพบกันที่โป่งแยงนะคะ