จองรถรับ – ส่ง

จองรถรับ-ส่งจาก  กรุงเทพ – PYT – กรุงเทพ

จองรถรับ-ส่งจาก สนามบิน/สถานีรถไฟ/อาเขต/ห้างเมญ่า – PYT  

จองรถรับส่งได้ถึงวันที่  30กันยายน 2561 หรือ จนกว่าจะเต็ม

หมายเหตุ: รถตู้จะไม่จอดนอกเส้นทางและจะไม่ออกนอกเส้นทาง