กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : โรงแรมฟลอร่า ครีค , เชียงใหม่

Flora Creek Google Map : https://goo.gl/maps/ZG9Z2c2FHisN2XFL8

เวลารายการ
15:00 – 19:30 ลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครทุกระยะ  : ตรวจอุปกรณ์บังคับก่อนการลงทะเบียน 
รับหมายเลข และเสื้อที่ระลึก
17:00 สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 120 และ PYT 166 : ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง (ภาษาอังกฤษ)
17:30 สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 120 และ PYT 166 : ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง (ภาษาไทย)

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : โรงแรมฟลอร่า ครีค , เชียงใหม่

Flora Creek Google Map : https://goo.gl/maps/ZG9Z2c2FHisN2XFL8

เวลารายการ
08:00-10:00สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 120 และ PYT 166 : รับฝาก Special need bag
09:00สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 120 : Check in ที่จุด Start @ โรงแรมฟลอร่าครีก
09:30สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 120 : ปล่อยตัว
09:35สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 166 : Check in ที่จุด Start @ โรงแรมฟลอร่าครีก
10:00สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 166 : ปล่อยตัว
11:00 – 19:00ลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครทุกระยะ (ยกเว้น PYT166 และ PYT120) : ตรวจอุปกรณ์บังคับก่อนการลงทะเบียน รับหมายเลข และเสื้อที่ระลึก
17:00สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 100 , PYT 70และ NPT 50 : ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง (ภาษาอังกฤษ)
17:30สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 100 , PYT 70และ NPT 50 : ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง (ภาษาไทย)

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : โรงแรมโบทานิครีสอร์ท , เชียงใหม่

Botanic Resort Google Map :https://goo.gl/maps/d52YXUw39T4vSrWu5

เวลารายการ
04:00 – 05:00สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 100 : รับฝาก Special need bag @ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท
04:30สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 100 : Check in ที่จุด Start @ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท
05:00สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 100 : ปล่อยตัว
05:30สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 70 : Check in ที่จุด Start @ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท
06:00สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 70 : ปล่อยตัว

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : โรงแรมฟลอร่า ครีค , เชียงใหม่

Flora Creek Google Map : https://goo.gl/maps/ZG9Z2c2FHisN2XFL8

เวลารายการ
06:00สำหรับผู้สมัครระยะ WFL 15 : Check in ที่จุด Start @ โรงแรมฟลอร่าครีก
06:30สำหรับผู้สมัครระยะ WFL 15 : ปล่อยตัว
06:35สำหรับผู้สมัครระยะ NPT 50 : Check in ที่จุด Start @ โรงแรมฟลอร่าครีก
07:00สำหรับผู้สมัครระยะ NPT 50: ปล่อยตัว
07:30สำหรับผู้สมัครระยะ PNK 30 : Check in ที่จุด Start @ โรงแรมฟลอร่าครีก
08:00สำหรับผู้สมัครระยะ PNK 30: ปล่อยตัว
10:00 สำหรับผู้สมัครระยะ WFL 15 : พิธีมอบรางวัล
11:30 สำหรับผู้สมัครระยะ WFL 15 : ตัดตัวที่เส้นชัย
13:00 สำหรับผู้สมัครระยะ PNK 30 : พิธีมอบรางวัล
16:00 สำหรับผู้สมัครระยะ PNK 30 : ตัดตัวที่เส้นชัย

19:00- 10:00 (17/11)

สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 120 : รับ Special need bag คืน
(หากไม่มารับในเวลาที่กำหนด ของทั้งหมดจะถูกจัดการตามสมควรต่อไป)
20:00 สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 120 : ตัดตัวที่เส้นชัย
21:00 สำหรับผู้สมัครระยะ NPT 50: ตัดตัวที่เส้นชัย
23:00 สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 70 : ตัดตัวที่เส้นชัย

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : โรงแรมฟลอร่า ครีค , เชียงใหม่

Flora Creek Google Map : https://goo.gl/maps/ZG9Z2c2FHisN2XFL8

เวลารายการ
09:00 – 10:00สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 166 และ PYT 100 : รับ Special need bag คืน
(หากไม่มารับในเวลาที่กำหนด ของทั้งหมดจะถูกจัดการตามสมควรต่อไป)
09:00 – 10:00 ชั่วโมงของ ฮีโร่ : เรียนเชิญทุกคน
10:00 สำหรับผู้สมัครระยะ PYT 166 และ PYT 100 : ตัดตัวที่เส้นชัย
10:30 สำหรับผู้สมัครระยะ NPT 50 , PYT 70 , PYT100 , PYT 120 และ PYT 166 : พิธีมอบรางวัล
10:30มอบรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล THAI TRAIL GRAND SLAM
11:00 Lucky draw: Slot ฟรี สำหรับ PYT 2020