ขอคืนเงินค่าสมัคร

15 – 28  กุมภาพันธ์  2562  —> คืนค่าสมัคร 100 % (ค่าธรรมเนียม 200 THB)

1 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562 —> คืนค่าสมัคร 70 % 

1 พฤษภาคม 2562 – 15 กันยายน 2562 —> คืนค่าสมัคร 50% 

ไม่สามารถรับค่าสมัครคืนได้ หลังจากวันที่ 16 กันยายน 2562

แบบฟอร์มขอยกเลิกการสมัคร