การเปลี่ยนลดระยะ

  • การ ลดระยะ สามารถทำได้ภายในวันที่ 15  กันยายน 2562  

    • ค่าดำเนินการในการลดระยะ 200 บาท / ครั้ง

    • ไม่สามารถขอคืนส่วนต่างค่าสมัครได้

แบบฟอร์มขอลดระยะหลังกำหนด