การเปลี่ยนลดระยะ

  • การ ลดระยะ สามารถทำได้ภายในวันที่ 15  กันยายน 2563 
  • ไม่สามารถขอคืนส่วนต่างค่าสมัครได้