กติกา และข้อกำหนด

ความรับผิดชอบของผู้ร่วมกิจกรรม

 1. การใช้เส้นทาง
  • เส้นทางโป่งแยงเทรล ผ่านหลายบริเวณที่เป็นที่เคารพของชุมชน กรุณาใส่ใจดูแลเส้นทาง พื้นที่ และผู้คนในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ระวังสิ่งปลูกสร้างและแปลงพืชผักผลไม้ของเกษตรกรในชุมชน ไม่ทิ้งขยะและเก็บพืชผลทางการเกษตรซึ่งอาจนำไปสู่การให้ออกจากการร่วมกิจกรรมได้
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องใช้เส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น โดยสังเกตุจากเครื่องหมายกำกับ หรือ แผนที่ ไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม
  • บางส่วนของเส้นทางเป็นทางหลวงแผ่นดินซึ่งเปิดการจราจรตามปกติ กรุณาใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
  • เส้นทางบางส่วนผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลและใกล้บ้านพักอาศัย กรุณารักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงดังอันจะเป็นการรบกวน โดยเฉพาะยามวิกาล
 2. เพื่อความปลอดภัย
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกติกาและข้อมูลเส้นทาง (Race Briefing) เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง ข้อมูลสำคัญจะได้รับการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.pyt.run หรือ ทาง facebook/pyt.run
  • กรุณาใส่ใจผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่น หากมีผู้ต้องการความช่วยเหลือ ควรให้การช่วยเหลือทันที หรือพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ทางหมายเลขฉุกเฉินที่ระบุไว้บนหมายเลขประจำตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • กรุณาใส่ชุดกีฬาที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะเวลากลางคืน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย โดยสามารถสวมปลอกแขนไว้ทุกข์หรือติดริบบิ้นสีดำเพื่อถวายความอาลัยได้
  • หมายเลขประจำตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดบริเวณลำตัวด้านหน้า (และด้านหลัง ถ้ามี) ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ควรติดบริเวณส่วนล่างของลำตัว ไม่ควรพับหรือตัดให้มีขนาดเล็กลง
 3. ไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย และปฏิบัติตนเยี่ยงวิญญูชนพึงกระทำ ตลอดการร่วมกิจกรรม

จุดช่วยเหลือ พาสปอร์ต และเวลาตัดตัว 

 1. ทุกจุดช่วยเหลือคือจุดประทับตราวีซ่าลงในพาสปอร์ตของผู้ร่วมกิจกรรมด้วย กรุณาสะสมตราวีซ่าให้ครบถ้วนจากทุกจุดช่วยเหลือ เพื่อการลงเวลาและยืนยันว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน 
 2. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเดินทางถึงจุดช่วยเหลือ ก่อนกำหนดเวลาตัดตัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถอนตัวออกจากการร่วมกิจกรรมทันที
 3. อาจมีการสุ่มตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์บังคับ ที่จุดช่วยเหลือบางจุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากอุปการ์บังคับของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ ทางคณะผู้จัดจำเป็นต้องให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอนตัวจากกิจกรรมทันที โดยไม่มีข้อแม้ และถือเป็นสิ้นสุด
 4. จุดช่วยเหลือบางจุดเป็นจุดบันทึกเวลา กรุณาแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันให้กับเจ้าหน้าที่จับเวลาทุกครั้ง ก่อนออกจากจุดช่วยเหลือดังกล่าว – รายงานเวลาของผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ pyt.run
 5. ที่จุดช่วยเหลือไม่มีแก้วน้ำพลาสติก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำภาชนะบรรจุน้ำดื่มมาเอง
 6. การช่วยเหลือจากบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม สามารถทำได้ที่จุดช่วยเหลือเท่านั้น

ข้อกำหนดทางการแพทย์

 1. แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่อยู่ในสภาพเหมาะสม ถอนตัวจากการร่วมกิจกรรม โดยไม่มีข้อแม้ ผู้ที่ออกจากร่วมกิจกรรมต้องคืนหมายเลขให้กับเจ้าหน้าที่ทันที
 2. จุดช่วยเหลือทุกจุด ที่มีแพทย์ พยาบาล และรถฉุกเฉินประจำ อย่างไรก็ตามการเดินทางจากบริเวณจุดช่วยเหลือถึงสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด อาจใช้เวลาถึง 2 ชม. หากมีการเจ็บป่วย อย่ารอจนเหตุการณ์คับขันจนเกินไป
 3. หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉินอยู่บนหมายเลขของผู้ร่วมกิจกรรม (Bib number) หากไม่สามารถติดต่อได้ สามารถติดต่อหมายเลข 1669 ได้
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท และการขนย้ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในวงเงิน 50,000 บาท

การถอนตัว

 1. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องถอนตัวจากการร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดช่วยเหลือที่ใกล้ที่สุดและคืนหมายเลขให้กับเจ้าหน้าที่ทันที โดยผู้เข้าร่วมกิกรรมยังสามารถใช้บริการของจุดช่วยเหลือได้แม้จะถอนตัวจากกิจกรรมแล้ว
 2. การขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมโดยการประกันชีวิต/ประกันการเดินทาง โดยเฉพาะชาวต่างชาติ 
 3. ในกรณีฉุกเฉิน หากไม่สามารถติดต่อเจ้าที่ได้ สามารถติดต่อ บริการรถฉุกเฉินของ อบต. โป่งแยง ที่หมายเลข “1669” 

การยกเลิกการแข่งขัน

ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจทำให้ระยะทางสั้นลง หรือยกเลิกกิจกรรมทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เมื่อมีการประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม หรือ ไฟไหม้ป่ารุนแรง หรือคณะผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อคณะผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรมได้

หากการจัดกิจกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเหตุสุดวิสัย การจัดกิจกรรมจะถูกยกเลิก โดยจะไม่มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปแต่อย่างใด