การเดินทาง (รายละเอียด)

จองรถรับส่ง

เปิดจองรถรับ – ส่ง วันที่ 2 มีนาคม เวลา 13:00 น. (ปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2563)

** ค่ารถทั้งหมดจะปรับราคาเป็น 300 บาท หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 **

** กรณียกเลิกจองรถรับ – ส่ง ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี**


พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน

B1 – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ถึง อบต.โป่งแยง  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 15:00  / 17:00   / 19:00
จุดนัดพบ : ประตู 8

B2 – ขนส่งอาเขต ถึง อบต.โป่งแยง  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 16:30  / 18:30
จุดนัดพบ : McDonald’s @ Star Avenue

B3 – รถรับ-ส่ง ระหว่าง อบต.โป่งแยง ถึง โรงแรม และ ลานจอดรถ  –
Free Shuttles!

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 15:00 น. จนถึงเวลา 19:00 น. (รถออกทุกๆ 1 – 1:30 ชั่วโมง)


วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน

B1 – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ถึง อบต.โป่งแยง  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 10:00  / 12:00   / 14:00 / 16:00 / 18:00
จุดนัดพบ : ประตู 8

B2 – ขนส่งอาเขต ถึง อบต.โป่งแยง  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 09:30  / 11:30 / 13:30 / 15:30 /17:30
จุดนัดพบ : McDonald’s @ Star Avenue

B3 – รถรับ-ส่ง ระหว่าง อบต.โป่งแยง ถึง โรงแรม และ ลานจอดรถ  –
Free Shuttles!

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 11:00 น. จนถึงเวลา 19:30 น. (รถออกทุกๆ 1 – 1:30 ชั่วโมง)

B4 – ห้างเมย่า ถึง อบต.โป่งแยง  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 14:30  / 17:30

B5 –  อบต.โป่งแยง ถึง ห้างเมย่า (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 13:00  / 16:00 / 19:00

R1 – รถรับ-ส่ง ระหว่าง อบต.โป่งแยง ถึง โรงแรม และ ลานจอดรถ  –
Free Shuttles! (สำหรับระยะ PYT166 และ PYT130 ไปปล่อยตัว)

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 08:30 น. จนถึงเวลา 09:30 น.


วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน

R1 – รถรับ-ส่ง ระหว่าง อบต.โป่งแยง ถึง โรงแรม และ ลานจอดรถ  –
Free Shuttles! (สำหรับไปปล่อยตัว)

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 03:00 น. จนถึงเวลา 08:30 น.

R2 – ห้างเมย่า ถึง อบต.โป่งแยง  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 03:00  / 04:30 / 06:00

A1 – เส้นชัย ถึง  – โรงแรม และ ลานจอดรถ  Free Shuttles!

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 11:00 น. ของวันที่ 7 พ.ย. จนถึงเวลา 11:00 น. ของวันที่ 8 พ.ย. (รถออกทุกๆ 1 -1:30 ชั่วโมง)

A2 – เส้นชัย ถึง  – ห้างเมย่า (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 11:00 น. ของวันที่ 7 พ.ย. จนถึงเวลา 11:00 น. ของวันที่ 8 พ.ย. (รถออกทุกๆ 1 -1:30 ชั่วโมง)

A3 – เส้นชัย ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 17:00


วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน

A3 – เส้นชัย ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 09:30 / 11:00 /12:30

A4 – เส้นชัย ถึง ขนส่งอาเขต  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 09:30 / 11:00 /12:30